اضطراب گروه علامت د

اضطراب ناشی از افزایش متابولیسم کبد

بر اساس طب شرقی،دمای بدن ما عمدتا توسط عضله اسکلتی و کبد تولید می شود. کبد از طریق متابولیسم فعال گرما ایجاد می کند و دمای داخلی و عمیق بدن را افزایش می دهد. بنابراین ، وقتی متابولیسم کبد افزایش می یابد ، دمای بدن ما نیز افزایش می یابد. اگر متابولیسم کبد به طور غیر طبیعی افزایش یابد و دمای بدن بیش از حد افزایش یابد ، علائمی مانند اضطراب ، افسردگی ، بی خوابی و گرفتگی قفسه سینه احساس می شود.

علائم اضطراب گروه د
گرفتگی شدید قفسه سینه
افسرده و مضطرب
ابراز خشم سخت است و اغلب آن را در خود نگه می دارد
صبح زود بیدار می شود (ساعت ۱ بامداد تا ۵ صبح) و به سختی می تواند دوباره بخوابد
احساس گرگرفتگی در صورت (گرگرفتگی
اغلب سرگیجه را تجربه می کند
مصرف بیش از حد الکل
احساس گرما در قسمت های محلی بدن مانند دست ها و پاها

فهرست